Home > Vereniging > Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Toegang tot en gebruik van de website van LBV de Pluimbal (www.depluimbal.nl) en de gerelateerde internetapplicaties van LBV de Pluimbal zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Informatie over LBV de Pluimbal en de diensten van LBV de Pluimbal op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

  • Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met LBV de Pluimbal worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

  • LBV de Pluimbal noch een van haar contractpartijen of leden is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

  • Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door LBV de Pluimbal gecorrigeerd zullen worden naar LBV de Pluimbal's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. LBV de Pluimbal behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit LBV de Pluimbal alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

  • Alhoewel LBV de Pluimbal al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

  • U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.